+48 603 673 540 biuro@blekitnalaguna.com
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ ZASAD REZERWACJI CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI LOKALU

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Restaurację ,,Błękitna Laguna” usługi polegającej na organizacji imprez okolicznościowych w Restauracji „Błękitna Laguna”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o organizację przez Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” imprezy okolicznościowej.

§ 1.

Poniższym pojęciom i określeniom nadaje się następujące znaczenie:
Bartłomiej Pikor Restauracja,, Błękitna Laguna” z siedzibą w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 2, kod pocztowy 31-752, NIP: 678 309 19 20, będącą organizatorem imprez okolicznościowych w Restauracji „Błękitna Laguna”.

Impreza otwarta – impreza okolicznościowa, która odbywa się w zarezerwowanej części lokalu, przy czym do pozostałej części niezarezerwowanej lokalu dostęp mają pozostali goście Restauracji „Błękitna Laguna”, nie będący gośćmi Zamawiającego.

Impreza zamknięta – impreza okolicznościowa, która odbywa się w zarezerwowanym lokalu, w całej jego części, do której dostęp mają wyłącznie goście Zamawiającego.

Lokal – Restauracja „Błękitna Laguna”, w którym organizowane są imprezy okolicznościowe przez Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” na rzecz Zamawiającego.

Restauracja ,,Błękitna Laguna”- Firma Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” zwana również Restauracja, Lokal, Zleceniobiorca- osoby pracujące w firmie Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna”.

Zamawiający – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną, a także osobę fizyczną, która zawarła z Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” umowę o organizację imprezy okolicznościowej. W imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem umowy dokonuje Zamawiający lub osoba/organ reprezentujący Zamawiającego.

Gość Zamawiającego – uczestnik imprezy okolicznościowej, zaproszony przez Zamawiającego (ustnie lub na podstawie oficjalnego zaproszenia).

Umowa – oznacza umowę, której przedmiotem jest organizacja przez Restaurację,, Błękitna Laguna” imprezy okolicznościowej na rzecz Zamawiającego. Przepisy umowy wyraźnie przewidują dzień oraz godziny trwania imprezy okolicznościowej.

§ 2.
Przez zawarcie umowy Restauracja ,,Błękitna Laguna” zobowiązuje się do zorganizowania imprezy okolicznościowej w lokalu zgodnie z zawartą umową, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym polskim prawem.

Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności do terminowego uiszczenia wszelkich opłat i należności, od chwili podjęcia czynności zmierzających do zlecenia Restauracji ,,Błękitna Laguna” organizacji imprezy okolicznościowej.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za organizację imprezy okolicznościowej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

W uzgodnieniu z Zamawiającym istnieje możliwość ustalenia zapłaty za organizację imprezy na podstawie faktury VAT płatnej w formie bezgotówkowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, chyba że na fakturze lub w umowie wskazano inny termin. Powyższa należność powinna być zapłacona na konto bankowe Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” wskazanym na fakturze.

Za dzień zapłaty, uważa się dzień, w którym nastąpiło zakończenie imprezy okolicznościowej, a w przypadku płatności na podstawie faktury VAT, dzień uznania rachunku bankowego Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” określonego w opłacanej fakturze. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego z zapłatą należności, Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” uprawniona będzie do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości, chyba że w Umowie przewidziano inny rygor wobec nie uregulowania faktury w terminie.

Regulamin dostępny jest i przekazywany na prośbę Zamawiającego nieodpłatnie wraz z Umową oraz podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Restauracji ,,Błękitna Laguna”www.blekitnalaguna.com .

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią integralną część Umowy
w przedmiocie organizacji przez Restaurację ,,Błękitna Laguna” na rzecz Zamawiającego imprezy okolicznościowej, zawartej przez Restaurację ,,Błękitna Laguna” z Zamawiającym i wiążą Zamawiającego w takim zakresie, w jakim uregulowane w nim zagadnienia nie zostały odmiennie rozstrzygnięte w treści postanowień Umowy.

Zakres i sposób usług świadczonych przez Restaurację ,,Błękitna Laguna” na rzecz Zamawiającego w związku z organizacją imprezy okolicznościowej określa szczegółowo każdorazowo Umowa.

Wszelkie zmiany postanowień Umowy, w tym rozszerzenie zakresu świadczonych usług w ramach Umowy, wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 3.
Restauracja ,,Błękitna Laguna” ma prawo uzależnić zawarcie Umowy od okazania mu przez Zamawiającego oryginałów niezbędnych dokumentów, celem ich weryfikacji.

Podpisanie Umowy następuje po akceptacji przez Zamawiającego, przedstawionej przez Restaurację ,,Błękitna Laguna”, projektu umowy, menu, kalkulacji oraz dostarczeniu i weryfikacji niezbędnych dokumentów.

Strony mogą zawrzeć Umowę oraz dokonywać czynności dotyczących wykonania Umowy tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione, w tym upoważnione do reprezentowania, zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z właściwego rejestru lub ewidencji, lub poprzez ich pełnomocników upoważnionych do reprezentacji na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, udzielonego przez osoby upoważnione do ich reprezentowania zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z właściwego rejestru lub ewidencji.

§ 4.
Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym, specyfikacją i jakością wyposażenia oraz pozostałej infrastruktury lokalu, z którego będą korzystać Zamawiający oraz goście Zamawiającego i nie posiada żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Zamawiający oświadcza jednocześnie, iż nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Restauracji ,,Błękitna Laguna” z tytułu stanu technicznego i jakości ww. wyposażenia i infrastruktury.
§ 5.
Określona w Umowie liczba osób, dla której ma zostać zorganizowana impreza okolicznościowa musi zostać potwierdzona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia na Umowie w siedzibie lokalu bądź na adres mailowy Restauracji biuro@blekitnalaguna.com pod rygorem nieważności.

Weryfikacja faktycznej liczby osób, biorących udział w imprezie okolicznościowej w przypadku imprezy otwartej nastąpi na podstawie weryfikacji dokonanej przez pracownika Restauracji ,,Błękitna Laguna”.
W przypadku imprezy zamkniętej, weryfikacja nastąpi na podstawie listy podpisanej i dostarczonej przez Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

Wstęp do lokalu w przypadku imprezy zamkniętej odbywać się będzie na podstawie listy, podpisanej i dostarczonej przez Zamawiającego lub/oraz na podstawie zaproszeń, które gość Zamawiającego ma obowiązek okazać i oddać przedstawicielowi Restauracji ,,Błękitna Laguna” przed wejściem do Lokalu. Ilość gości Zamawiającego może być (wg. uznania Restauracji ,,Błękitna Laguna”) dodatkowo weryfikowana przez pracowników Lokalu za pomocą dowodów tożsamości – Zamawiający ma wówczas prawo żądania weryfikacji ilości zebranych zaproszeń oraz okazania dowodów tożsamości od gości Zamawiającego.

W przypadku braku możliwości okazania przez gościa Zamawiającego zaproszenia przed wejściem do Lokalu, może być on uprawniony do wejścia do Lokalu tylko i wyłącznie na podstawie akceptacji osoby reprezentującej Zamawiającego lub osoby wskazanej w Umowie przez Zamawiającego jako upoważnionej do kontaktów z Restauracją ,,Błękitna Laguna”.

Możliwości uczestnictwa w imprezie okolicznościowej gości Zamawiającego ponad liczbę wskazaną w Umowie, każdorazowo rozstrzygają postanowienia Umowy.
W takim przypadku Umowa określa koszt uczestnictwa takich osób w imprezie okolicznościowej.

Warunkiem uczestnictwa w imprezie okolicznościowej osób określonych w ust. 5, jest złożenie pisemnego lub ustnego oświadczenia osoby reprezentującej Zamawiającego, iż akceptuje dodatkową liczbę osób, których koszt uczestnictwa określa umowa.

Restauracja ,,Błękitna Laguna” zobowiązuje się udostępnić Lokal lub jego część na wyłączność dla Zamawiającego, tj. nie wpuszczać w trakcie trwania imprezy okolicznościowej osób niebędących gośćmi Zamawiającego, tylko i wyłącznie gdy Strony w Umowie tak postanowią.

W jednym dniu w Lokalu może odbywać się więcej niż jedno przyjęcie okolicznościowe.

Na jednym poziomie w jednym dniu może odbywać się więcej niż jedno przyjęcie okolicznościowe, każda uroczystość posiada oddzielny stół.
§ 6.
Po przekroczeniu ustalonej, końcowej godziny trwania imprezy okolicznościowej określonej indywidualnie w umowie, impreza może być kontynuowana, z zastrzeżeniem, iż za każdą dodatkową godzinę trwania imprezy okolicznościowej Zamawiający zapłaci na rzecz Restauracji ,,Błękitna Laguna” określoną dodatkową kwotę wskazaną w Umowie. Pierwotna godzina kończąca imprezę zamkniętą oznacza również bezwzględnie zakończenie usługi Open Bar/Napoje nielimitowane ( jeżeli taka opcja została przewidziana w umowie).

Standardowa opłata za każdą godzinę po przekroczeni ustalonej godziny trwania imprezy wynosi 200,00 zł brutto. Stawka ta może być ustalana indywidualnie.

Restauracja pobiera dodatkową opłata eksploatacyjną w wysokości 200,00 zł brutto w skład której wchodzi między innymi wynagrodzenie autorskie na rzecz ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) w przypadku, gdy podczas przyjęcia muzyka zapewniana jest przez Dj ’a, wodzireja bądź jest wykonywana przez zespół muzyczny.

§ 7.
Indywidualne udekorowanie Lokalu, instalacja sprzętu technicznego przez Zamawiającego lub stworzenie indywidualnego układu sali, rozstawienie stołów, krzeseł możliwe jest tylko w przypadku, gdy Umowa przewiduje taką możliwość oraz na warunkach i w trybie określonym w Umowie po wcześniejszym ustaleniu z Restauracją ,,Błękitna Laguna” .

W celu ewentualnego zrealizowania uprawnień określonych w ust. 1, Restauracja ,,Błękitna Laguna” udostępni Zamawiającemu lokal w dniu i godzinach określonych w Umowie. Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich dekoracji i instalacji sprzętu technicznego, które zostały zainstalowane w związku z imprezą okolicznościową niezwłocznie w terminie wskazanym w Umowie.

Zamawiający, chcąc korzystać z infrastruktury multimedialnej lokalu, zobowiązany jest dostarczyć materiały w celu ich weryfikacji na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej, pod rygorem utraty powyższego uprawnienia. W przypadku negatywnej weryfikacji powyższych materiałów przez Restaurację ,,Błękitna Laguna”, Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z przedmiotowego uprawnienia. Powyższe nie uprawnia do rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z winy Restauracji ,,Błękitna Laguna”.

Zamawiający, chcąc korzystać z podwykonawców przy wykonywaniu uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest dostarczyć ich listę na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej, pod rygorem utraty powyższego uprawnienia.

Instalowany sprzęt nie może ingerować w stałe elementy Lokalu oraz nie może on w jakikolwiek sposób działać negatywnie na jego konstrukcję, wyposażenie, elementy stałe itd. .

Wszystkie zmiany, instalacje muszą być ustalane z Restauracją ,,Błękitna Laguna”.

Restauracja posiada stały wystrój ( firany, zasłony, krzesła, kolory ścian itd.), których nie zmienia na przyjęcia okolicznościowe.

§ 8.
Dostarczenie wyżywienia, wszelkich napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz innych produktów nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Umowa przewiduje taką możliwość oraz na warunkach i w trybie wskazanym w Umowie.
Dostarczone napoje alkoholowe muszą posiadać oryginalną Polską banderolę oraz potwierdzenie zakupu w formie paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.
Ewentualny indywidualny harmonogram imprezy okolicznościowej oraz wszelkie dodatkowe świadczenia leżące po stronie Restauracji ,,Błękitna Laguna” wymagają określenia w Umowie pod rygorem nieważności.

§ 9.
Restauracja ,,Błękitna Laguna” w ramach organizacji imprezy okolicznościowej udostępni gościom Zamawiającego toalety oraz zapewni czystość w pomieszczeniach sanitarnych w trakcie imprezy okolicznościowej.

Restauracja ,,Błękitna Laguna” nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wniesione przez gości Zamawiającego do pomieszczeń ogólnodostępnych na jego terenie, takich jak: sala restauracyjna, bar, łazienka itp. .

§ 10.
Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia szkód i zniszczeń spowodowanych przez gości Zamawiającego, wynikłych w trakcie trwania imprezy okolicznościowej na terenie Lokalu. Ewentualne szkody zostaną oszacowane na zlecenie Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” przez wyspecjalizowane podmioty zawodowo trudniące się usuwaniem tego rodzaju szkód, które sporządzą protokół szkody, będący podstawą do rozliczeń z tego tytułu pomiędzy Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” a Zamawiającym. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i zniszczeń w wysokości wskazanej na stosownej fakturze, określonej na podstawie wyceny wskazanej w powyżej wskazanym protokole. Faktura przewidywać będzie termin płatności nie dłuższy niż 7 dni od daty wystawienia faktury pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.
§ 11.
Restauracja ,,Błękitna Laguna” zobowiązuje się do zapobiegania, w miarę możliwości, wszelkim zdarzeniom nagłym i konfliktom, mogącym powstać pomiędzy gośćmi Zamawiającego oraz/lub gośćmi Restauracji ,,Błękitna Laguna”, a w tym przypadku do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego, jeśli zdarzenia takie zostały zauważone
w trakcie trwania imprezy okolicznościowej.

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu Gości, Restauracja powiadamia odpowiednio Firmę ochroniarską Solid Security Sp. z o.o. odpowiedzialną za ochronę obiektu i/lub organy Policji.

Restauracja ,,Błękitna Laguna” zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa gościom Zamawiającego, w szczególności ale nie wyłącznie, poprzez niewpuszczanie na zarezerwowana salę/ część sali (impreza otwarta) lub do zarezerwowanego lokalu (impreza zamknięta), osób będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie umieszczonych na liście przedstawionej przez Zamawiającego, o której mowa w § 5 lub nie posiadających Zaproszenia, chyba że Zamawiający wyrazi niezwłocznie pisemną zgodę na wpuszczenie takich osób na imprezę okolicznościową.
§ 12.
Odpowiedzialność Restauracji ,,Błękitna Laguna” z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tj. organizacji imprezy okolicznościowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie, ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Restauracja ,,Błękitna Laguna” nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

Jakiekolwiek szkody wyrządzone gościom Zamawiającego oraz ich osobom towarzyszącym przez innych gości Zamawiającego czy przez ich osoby towarzyszące lub gości Restauracji „Błękitna Laguna”.

Treść publikacji dostępnych w sieci Internet, za wyjątkiem publikacji umieszczanych na stronie internetowej Restauracji ,,Błękitna Laguna” tj. www.blekitnalaguna.com .

Brak możliwości technicznych przy realizacji imprezy okolicznościowej spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią elektryczności, sprzętu, oprogramowania, braki w dostawie wody,) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Restauracji ,,Błękitna Laguna” .

Szkody lub straty spowodowane przyczynami technicznymi leżącymi po stronie innych podmiotów.

Jakiekolwiek szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego lub wadliwego działania urządzeń wykorzystywanych przez Zamawiającego, zachowania sprzecznego z Regulaminem, Umową lub przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, działania czynników zewnętrznych (np. awaria elektryczności, sprzętu, oprogramowania), podania przez Zamawiającego lub Gościa zamawiającego nieprawdziwych lub niepełnych informacji w związku z Umową lub z innych przyczyn niezależnych od Restauracji ,,Błękitna Laguna” .

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie, które nastąpiło wskutek siły wyższej, z winy Zamawiającego lub wskutek nieprzestrzegania przez Zamawiającego postanowień Umowy, Regulaminu, powszechnie obowiązującego polskiego prawa czy z powodu innej przyczyny niezależnej od Restauracji ,,Błękitna Laguna”. Przez działanie siły wyższej uznaje się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, i którym żadna ze Stron nie mogła przeciwdziałać, w szczególności, ale nie wyłącznie: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, stan wyjątkowy, zamieszki, wojna, wojna domowa, żałoba narodowa, święto narodowe, święto kościelne, strajki. Każda ze Stron, poszkodowana w wyniku działania siły wyższej, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym drugą Stronę. Niedopełnienie obowiązków powiadomienia jest usprawiedliwione przez czas trwania siły wyższej. Jeżeli czas trwania siły wyższej jest dłuższy niż 2 miesiące, wówczas każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym drugiej Strony.
§ 13.
Zamawiający dokona przedpłaty w formie zadatku w wysokości określonego w Umowie imprezy okolicznościowej, wynikającej z umowy, która zostanie uiszczona najpóźniej w dniu podpisania umowy gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek Restauracji ,,Błękitna Laguna” określony w Umowie, w terminie określonym
w Umowie. Potwierdzeniem dokonania przedpłaty w formie gotówkowej i przyjęciem jej przez Wykonawcę będzie wystawienie dokumentu wpłaty w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Potwierdzeniem dokonania przedpłaty w formie bezgotówkowej przez Wynajmującego będzie bankowe potwierdzenie dokonania przelewu, na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Pozostałą kwotę należności z tytułu organizacji imprezy okolicznościowej przez Restaurację ,,Błękitna Laguna”, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w dniu imprezy, po jej zakończeniu lub przelewem na rachunek bankowy Restauracji ,,Błękitna Laguna” na podstawie wystawionej faktury VAT, w określony w Umowie w terminie pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.

Restauracja ,,Błękitna Laguna” ma prawo do niezwłocznego rozwiązanie umowy w przypadku nie uiszczenia w terminie określonym w umowie zadatku, o której mowa w pkt. 14 umowy.

Koszt imprezy okolicznościowej może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w Umowie, w szczególności w wyniku zmiany ilości gości Zamawiającego na imprezie okolicznościowej lub dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zamówień, określonych w pisemnym aneksie do Umowy zaakceptowanym i podpisanym przez Strony pod rygorem nieważności.
§ 14.

Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę, składając pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności,
W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiającego wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Za dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu wypowiedzenia do Restauracji ,,Błękitna Laguna” Wypowiedzenie musi zawierać informacje dotyczące imprezy okolicznościowej, której dotyczy Umowa, w szczególności datę imprezy, ilość osób i dane osoby podpisującej umowę oraz jej podpis.

Umowa może zostać rozwiązana w każdym innym terminie na mocy pisemnego porozumienia Stron.

§ 15.
Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Stronami, wynikające z niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie, wykazując wolę ugodowego ich rozwiązania. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu, spór będzie rozstrzygany przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Restauracji ,,Błękitna Laguna” .
§ 16.
Zamawiający zobowiązany jest powiadamiać Restauracja ,,Błękitna Laguna” na piśmie o zmianach danych, zawartych w Umowie oraz w treści przekazanych przez Zamawiającego przy zawarciu Umowy dokumentów, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia. Restauracja ,,Błękitna Laguna” nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedopatrzenia tego obowiązku przez Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Restauracji ,,Błękitna Laguna” o zmianie adresu, wszelkie pisma oraz oświadczenia Restauracji ,,Błękitna Laguna” kierowane na ostatnio wskazany adres, traktowane będą jako doręczone. Zmiana danych, o których mowa powyżej, nie stanowi zmian warunków Umowy.

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. nie później niż w ciągu 7 dni, poinformowania Restauracji ,,Błękitna Laguna” o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego lub naprawczego, egzekucyjnego czy likwidacyjnego i innych, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie przez Zamawiającego Umowy czy Regulaminu. W przypadku zaniechania powyższego, Restauracja ,,Błękitna Laguna” ma prawo do niezwłocznego rozwiązania Umowy z zachowaniem prawa do zatrzymania w całości uiszczonej przez Zamawiającego zadatku, o której mowa w § 13 ust. 1.

Zamawiający nie może, pod rygorem bezskuteczności, przenieść na osoby trzecie żadnych praw, wynikających z umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Restauracji ,,Błękitna Laguna” .Tym samym wyłączona jest możliwość dokonania cesji prawi obowiązków przez Zamawiającego bez zgody Restauracji ,,Błękitna Laguna” .
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 17.
Terminy potwierdzania ilości osób na przyjęcia okolicznościowe:
Przyjęcia do godziny 2200 odbywające się w niedziele należy potwierdzać w środę przed planowanym przyjęciem, chyba, że zostało ustalone inaczej w Umowie.

Przyjęcia do godziny 2200 odbywające się w soboty należy potwierdzać w środę przed planowanym przyjęciem, chyba, że zostało ustalone inaczej w Umowie.

Przyjęcia do godziny 500 rano odbywające się w sobotę należy potwierdzać w poniedziałek przed planowanym przyjęciem, chyba, że zostało ustalone inaczej w Umowie.

Rozliczenie odbywa się w oparciu o potwierdzoną ilość osób (§17 p. 1) plus dodatkowe porcje/ zamówione potrawy nie ujęte w zamówieniu oraz nie objęte Umową.

W przypadku przyjęć komunijnych oraz weselnych potwierdzanych w poniedziałek przed planowanym przyjęciem, należność za imprezę okolicznościowym należy uregulować maksymalnie na jeden dzień przed planowanym przyjęciem gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.

W przypadku przelewu, płatność musi być zaksięgowana na koncie firmowym maksymalnie na jeden dzień przed planowanym przyjęciem.

§ 18.
Restauracja ,,Błękitna Laguna” składa się z czterech poziomów oraz czterech sal konsumpcyjnych (łączenie z salą na poziomie piwnicy).

Restauracja posiada dwa niezależne wejścia do lokalu.

Restauracja ,,Błękitna Laguna” nie posiada dźwigów osobowych ( windy osobowej).

Przyjęcia okolicznościowe odbywają się na poziomie wyznaczonym przez Restaurację.

Ułożenie stołów ustalane jest przez Restaurację ,,Błękitna Laguna”

Restauracja ,,Błękitna Laguna” nie zapewnia miejsc parkingowych dla wszystkich uczestników przyjęć odbywających się w Lokalu.

Parking Restauracji ,,Błękitna Laguna” jest monitorowany oraz niestrzeżony.

W zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz Restauracji ,,Błękitna Laguna” odpowiednio stosuje ogrzewanie/klimatyzację. Sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją zajmuje się Restauracja ,,Błękitna Laguna”

§ 19.
Bartłomiej Pikor Restauracja ,,Błękitna Laguna” przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Zamawiającemu i gościom Zamawiającego poufności w związku z wykonaniem Umowy.

Wszelkie informacje w ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej postaci, które Restauracja ,,Błękitna Laguna” i Zamawiający sobie udostępnią w związku z realizacją umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do wykonania zobowiązań objętych Umową.

Restauracja ,,Błękitna Laguna” i Zamawiający zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim bez zgody drugiej strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć tylko osoby realizujące umowę w imieniu Stron, przy czym każda ze stron odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za własne działania i zaniechania.

W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona zainteresowana, przed podjęciem jakichkolwiek działań, winna zwrócić się do drugiej strony o udzielenie stosownej interpretacji.

Wszelkie informacje, chronione stosownie do przepisów poprzedzających, mogą zostać ujawnione wyłącznie w następujących sytuacjach:

Jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez drugą stronę, będącą właścicielem informacji chronionej.

Jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na podstawie stosownych przepisów.

Jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną.

Jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa.

§ 20.
Restauracja ,,Błękitna Laguna” ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Restauracji ,,Błękitna Laguna” tj. www.blekitnalaguna.com .

Restauracja ,,Błękitna Laguna” o zmianie Regulaminu powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni, przesyłając mu na jego adres zmieniony Regulamin.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1września 2015 r. .

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Ta strona używa ciasteczek. więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.